BSV Sissach & MSV BL:  Im Gedenken an unsere Freunde

2017: 5. JANUAR MSV Baselland::
NORBERT SCHÖN
   
2015: 31. OKTOBER BSV SISSACH:
MAX GRIEDER
   
2014: 16. SEPTEMBER BSV SISSACH:
HEINZ HUFSCHMID
   
2013: 5. MÄRZ BSV SISSACH:
ARNOLD BELSER
   
2012: 31. OKTOBER BSV SISSACH:
RUEDI MÜLLER
   
2012: 11. MÄRZ MSV Baselland:
WILLI RAESS
   
2011: 13. JANUAR BSV SISSACH:
JOSEF GASSER
   
2010: 28. OKTOBER MSV Baselland:
WALTER RICKENBACHER
   
2010: 28. JUNI BSV SISSACH:
TONY ZWYGART
   
2009: 9. FEBRUAR BSV SISSACH:
HERMANN BUSER
   
2008: 5. DEZEMBER BSV SISSACH:
HANS PLATTNER
   
2008: 7. SEPTEMBER BSV SISSACH:
PAUL SCHAUB SEN.
   
2006: 27. DEZEMBER BSV SISSACH:
HANS DEGEN
   
2006: 17. NOVEMBER BSV SISSACH:
ERNST HÄFELFINGER
   
2006: 31. JULI  BSV SISSACH:
TONI HÄGLER
   
2005: 10. JUNI  MSV Baselland:
JEAN-PAUL SIMON
   
2005: 5. JANUAR  MSV Baselland:
CHRISTIAN IMHOF
   
2002: 29. OKTOBER  BSV SISSACH:
EUGEN HÄRING